לוגו

                                                                                                            לשימוש פנימי:

                                                                                                            קוד נבחן                                 

טופס הרשמה לבחינת מומחיות בגרפולוגיה

שם מלא                                                                                 מס' ת.ז.                     

כתובת                                                                                                                   

טלפון                                   נייד                                   דוא"ל                                

תאריך לידה                               ארץ לידה                                      שנת עליה             

מקצוע/עיסוק                                                                                                          

מקום עבודה                                                                                                           

השכלה על תיכונית (יש לצרף צילומי תעודות גמר/הסמכה)

מוסד

שנת התחלה/סיום

תואר

במקצוע

לימודים ו/או הדרכה בגרפולוגיה אצל המורים הבאים: (יש לצרף אישור חתום ע"י המורים)

המורה:                                                      התחלה/סיום

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

קיים/לא קיים קושי בכתיבה או בקריאה (פרוט)                                                              

אני מצהיר/ה כי:

אני מתחייב/ת לענות על הבחינה לבדי ולא להעביר את תכנה, חלקה או מקצתה, לידיעת אדם אחר. אני מקבל/ת על עצמי למלא אחר תקנות המשמעת ונהלי הבחינה, ולציית להנחיות המשגיחים.

ידוע לי כי האגודה לגרפולוגיה מדעית – ישראל שומרת לעצמה את הזכויות על הבחינה ואינה מחזירה את מחברות הבחינה ואת השאלונים לנבחנים. כמו כן, מידע על תוצאות הבחינה יימסר אך ורק באמצעות המזכירה – במועד שייקבע לכך.

     שם:  __________________________________

                                                                                                                                                                                 חתימה:  _________________________________

בנוסף לאישורי השכלה כמפורט בגוף המסמך יש לצרף:

*תעודת יושר מהמשטרה

*שתי תמונות פספורט של הנבחן/ת

*צילום תעודת זהות