תקנון האתיקה המקצועית של האגודה לגרפולוגיה מדעית – ישראל (האלג"מ)  – 30.6.2013

 

חלק א' – תקנון האתיקה האירופאי שלADEG

 תקנון זה נכתב בשנת 1990 על ידי  האגודה האירופאית לאתיקת גרפולוגים  ADEG – (Association Déontologique Européenne de Graphologues). ב- ADEG מאוגדות האגודות הגרפולוגיות המרכזיות באיטליה, אנגליה, בלגיה, גרמניה, הולנד, ספרד, צרפת, שוויצריה. אגודות אלה חתומות על הקוד.

01 – מטרת הקוד האירופאי לגרפולוגיה היא להגדיר את זכויות וחובות הגרפולוגים המעונינים לקיים את מקצועם בהתאם לאתיקה מקצועית משותפת.

02 – גרפולוגיה היא מדע הומאני וטכניקה לתצפית ופרשנות. היא מאפשרת לחקור את האישיות באמצעות בדיקת כתב היד.

03 – על הגרפולוג לשמֵר ולפתח את מיומנויות מומחיותו.

04 – הגרפולוג חוקר את אישיות הכותב. הוא עובד על מסמכים אותנטיים בלבד הכתובים בכתב-יד. הוא מבצע את עבודת הניתוח והסינטזה כתגובה על פנייה בעלת אופי מקצועי או פרטי.

05 – הגרפולוג יקח על עצמו להשתמש רק בשיטות שבתחום מומחיותו, ויעבוד  בתוך גבולות ידיעתו ונסיונו.

06 – הגרפולוג יימנע ממתן דיאגנוזה בתחומים השמורים למקצוע הרפואה.

07 – כל גרפולוג החתום על קוד זה לא יציג את הסמכתו הגרפולוגית על מסמכים מקצועיים, אם אלה קשורים בפעילות הנוגעת למיסטיקה או אזוטריה. הוא ימנע מכתיבה ומפרסום בבטאונים הקשורים לפעילויות אלה.

08 – העבודה שלוקח על עצמו הגרפולוג מתיחסת אל האדם ומחייבת כבוד לערכים מוסריים ומקצועיים. הגרפולוג ישמור בכל עת על עצמאותו, יושרתו ואנושיותו. הוא לא יושפע על ידי דעות קדומות הנוגעות למין, גזע, פוליטיקה, מעמד חברתי או דת.

09 – בכל אבחון ישאר הגרפולוג דיסקרטי ובעל טקט. בעבודות הקשורות במיון עובדים, הוא ימנע מלגעת בהיבטים אישיותיים של הכותב שאינם קשורים לדרישות התפקיד אליו הוא מועמד. שפתו של הגרפולוג חייבת להיות ברורה, זהירה וחסרת עמימות. בעבודתו עליו להשאר נטול-פניות ולסרב לתת אבחונים "מטעם".

10 – הגרפולוג מתחייב לא להשתמש במסמכים או במידע שברשותו למטרת גרימת נזק לאחרים. בהיותו השופט היחיד של ערך המסמכים המוגשים לו, הוא יוכל לסרב לאבחן בלי צורך לתת סיבה לכך. הוא יסרב להביע את דעתו על מסמך שהוא יודע עליו שהוא גנוב. הוא יסרב לעבוד על מסמך שהוא צילום או שהועבר בפקס, כיון שתהליכים אלה משנים את איכות קו הכתיבה.

11 – הגרפולוג יכבד את חוקי מדינתו ביחס לאדם, ובעיקר ישמור על סודיות מקצועית הן בעל-פה והן בהפצת מסמכים.

12 – הבעלים החוקי של מסמך יהיה האדם היחיד שיהיה אחראי להמשך השימוש באבחון הגרפולוגי. הדו"ח יימסר ללקוח הפונה אליו בלבד.

 13 – הגרפולוג לא ימסור את שמות לקוחותיו ללא הסכמתם המוקדמת לכך. הוא לא יפיץ או יפרסם טקסטים או חוות-דעת ללא הסכמת הצד המעוניין או בעל המסמך. לצרכי הוראה, יכבדו המורים את אנונימיות הכותבים של מסמכים בהם הם משתמשים.

14 – כל אגודה או קבוצת גרפולוגים שחותמת על קוד אתיקה זה, תקח על עצמה להבטיח כי הוא יכובד וייושם על ידי כל חבריה המוסמכים. הפרת התקנות תבוא לדיון על ידי ועדת המשמעת של כל אגודה וקבוצה של הארצות החתומות בצוותא על מסמך זה.

בתקנון זה 14 סעיפים שהתקבלו ביום 1.1.1992.

חלק ב' – נספח לתקנון ADEG

תקנון האתיקה  והנספח שלהלן מחייבים  את כל חברי האלג"מ ללא יוצא מן הכלל.

א.         שמירה על מטרות האלג"מ

  1. תקנון העמותה מחייב והוא מגדיר את מטרותיה, זכויות החברים, חובותיהם והמגבלות המוטלות עליהם .
  2. הגרפולוג לא יכין אנשים לבדיקה גרפולוגית.

ב.   שמירה על סודיות מקצועית, צנעת הפרט

1.  הגרפולוג רשאי לאבחן כתבי יד שניתנו לצד שלישי בתחומי ההתאמה לתפקיד, התאמה למקצוע, קליטה     בקיבוץ, מושב או בכל צורה  של התיישבות קהילתית.

     במקרים אלה, על הגרפולוג לדרוש הסכמה בכתב לאבחון גרפולוגי. בוסף, על הגרפולוג ליידע את מזמין חוות הדעת הנ"ל שלא לעשות שימוש לרעה במידע המועבר אליו.

 2. אין להמציא חוות דעת על הכותב שלא בהסכמתו בכתב, פרט למקרים יוצאי דופן כגון:

               א. נשקפת סכנה לכותב עצמו.

               ב. הכותב עלול להוות גורם סיכון לאחרים.

               ג. ילדים עד גיל 12 (ובמקרים יוצאי דופן עד גיל 15), כשהקריטריון המנחה הוא טובתו של הילד, ולאחר שנסיון להגיע לשיתוף פעולה עמו נכשל.  רק לאחר שניתנו לכך .

 3. פרסום  חוו"ד על נפטרים בסמוך ובהקשר לפטירתם יתבצע בהסכמת קרובי משפחה מדרגה ראשונה, תוך המנעות מהתיחסות להיבטים רגשיים-אישיים ושמירה על צנעת הפרט. במועד מאוחר יותר מותר הפרסום.

4. בפרסום שנעשה בפורום מקצועי למטרות מדעיות או לימודיות, ניתן להציג דוגמאות כתב גם ללא הסכמת הכותב, בתנאי שתישמר האנונימיות (ללא פרטים מזהים כלשהם),  בקטעים   אשר אינם מאפשרים את זהות הכותב.

ג. פרסום שירותים  גרפולוגיים:

1.  הגרפולוג מחוייב להקפיד על פרסום אמת בכלי התקשורת לסוגיהם, בכל מקום ציבורי אחר, או ליד ביתו או משרדו. חבר מן המניין באגודה לגרפולוגיה מדעית – ישראל, רשאי לפרסם עצמו כ"גרפולוג מוסמך".

ד. יחסים בין חברי האגודה  לגרפולוגיה מדעית – ישראל:

   1. חברי האגודה     לגרפולוגיה מדעית – ישראל נדרשים לגלות יחסים קולגיאליים ביניהם:

         1 א. חבר באגודה יימנע מלחוות את דעתו בפני לקוח על רמת האבחון והייעוץ אשר קיבל הלקוח מחבר אחר באגודה, בצורה

                הפוגעת בכבודו של החבר האחר.

     1 ב'.   חבר האגודה לא ייתן חוות דעת על מיומנותו של חבר אחר, אלא במסגרת דרישת בית משפט או הנהלת האגודה,

              לצרכי בירור, או לפי בקשת החבר האחר עצמו.

   1 ג'.   על חברי  האגודה לשתף פעולה בתחום  המקצועי ולדאוג להיווצרותם של יחסי הבנה וכבוד הדדי.

ה. בירורים ותלונות:

      1. חבר האגודה לגרפולוגיה מדעית – ישראל, שיש לו ביקורת כלשהי על חבר אחר באגודה, רשאי לפנות בתלונה בכתב להנהלת האגודה או

         לוועדת האתיקה, בהתאם לנושא התלונה.

   2. לא תתקבלנה  תלונות בעילום שם.

   3. בירורים ותלונות על חריגה מתקנות האתיקה המקצועית של האגודה לגרפולוגיה מדעית – ישראל, יתבררו בוועדת האתיקה.

   4. חבר האלג"מ שהתקבלה לגביו תלונה כי הוא עובר על תקנה כלשהי בתקנון זה, יוזמן למפגש עם ועדת האתיקה, לצורך בירור העניין עמו.

      ועדת האתיקה תבדוק כל מקרה לגופו של עניין ובמידה ואכן נמצאה עבירה על התקנון, תחליט, באישור ההנהלה, על סנקציות שיוטלו על

     החבר (ממכתב נזיפה ואזהרה מוועדת האתיקה ועד להרחקה לצמיתות מחברות באגודה)  לפי חומרת המקרה. במידה וימצאו זאת לנכון,

    יכולות ועדת האתיקה וההנהלה לדווח על הסנקציות שננקטו לחברי האגודה.