קצת עלינו

האגודה הישראלית לגרפולוגיה מדעית נוסדה בשנת 1977 על ידי ד"ר אריה נפתלי ז"ל, חווה רצון ז"ל ורות צוקר ז"ל, במטרה לאגד בתוכה גרפולוגים מקצועיים, לקדם את הגרפולוגיה המדעית ולפעול למען חקר הגרפולוגיה.
האגודה פועלת כעמותה על פי תקנון ובכפוף לפיקוח רשם העמותות במשרד המשפטים וחברה ב- ADEG איגוד האגודות הגרפולוגיות באירופה ופועלת על פי הקודים האתיים האירופאיים.

האגודה מנוהלת על ידי הנהלה, הנבחרת אחת לשלוש שנים ומסתייעת בוועדות נוספות, ברו"ח ובעו"ד. כל חברי האגודה מחויבים לתקנון האתיקה המקצועית, אשר מחייב בתוכו שמירת סודיות מקצועית, שמירת צנעת הפרט, הגנה על כבודו של הכותב ושמירה על אובייקטיביות וניטרליות באבחון, ועוד.

האגודה מקיימת מפגשים חודשיים, ימי עיון וכנסים מקצועיים. אנו מזמינים את הקהל הרחב להשתתף במפגשי האגודה, העוסקים בנושאי העשרה שונים ומתקיימים אחת לחודש. (ניתן לפנות אלינו דרך "צור קשר" ונוסיף את שמכם לרשימת התפוצה שלנו).

אחת לשנה מתקיימות בחינות הסמכה מקצועיות לקבלת חברים חדשים לאגודה (לקבלת פרטים ללימודי גרפולוגיה).

תקנון האתיקה של האגודה

קוד האתיקה המקצועית של

האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

קוד האתיקה הוא של האלג"מ ומחייב את חבריה בלבד.

זהות המקצוע:

הגרפולוגיה עוסקת באבחון תכונות אופי, התנהגויות, כשרים מנטאליים,   אמוציונאליים, חברתיים, מצוקות וקשיים של הפרט, ועושה זאת על -ידי ניתוח כתב ידו של האדם, בשיטות ואסכולות גרפולוגיות מגוונות.

הגרפולוג רשאי להיעזר בתיאוריות פסיכולוגיות ובממצאים של מבחנים פסיכולוגיים, בתנאי שהוכשר לכך ולהצליבם עם ממצאי הבדיקה הגרפולוגית.

המיומנות המקצועית של הגרפולוג נרכשת בלמידה מקצועית פורמלית.

מטרת הגרפולוגיה היא לשאוף להרחיב את הידע על ההתנהגות וכאשר הדבר נדרש וראוי, ליישם ידע זה על מנת לשפר את רווחתם של היחיד והחברה.

הגדרת קוד האתיקה:

קוד האתיקה קובע עקרונות מנחים המגדירים את אחריותם של הגרפולוגים בעבודתם ומשקפים את ערכי המקצוע. מן העקרונות המנחים נגזרים כללים להתנהגות אתית של הגרפולוגים ואלה מהווים את הבסיס המנחה את ההתנהגות המקצועית האתית הראויה.

כל גרפולוג חייב להיות בקי בקוד האתיקה של האגודה ולפעול על-פיו.

הגדרות:

גרפולוג: חבר האלג"מ, המנתח כתבי יד.

לקוח: הפונה, הצד המבקש את ניתוח כתב היד תמורת תשלום או בלעדיו.

לקוח צד ג': פונה המבקש חוות-דעת גרפולוגית על כתב יד של אחר, תמורת תשלום או בלעדיו.

חוות דעת גרפולוגית: סכום האבחון הגרפולוגי, שניתן בכתב או בעל -פה, אשר נעשה על-פי כתב יד, בהסתמך על הידע המקצועי הקיים.

עקרונות מנחים

מקצועיות:

 • הגרפולוג ישאף להשגתם של סטנדרטים גבוהים של ידע ושל מיומנות מקצועית. הוא יעשה זאת תוך הכרת הידע שמופיע בספרות הגרפולוגית העדכנית המוכרת והמקובלת, תוך לקיחת אחריות אישית לעשייה מקצועית.
 • גרפולוג יפעל לאורך זמן, לעדכון הידע המקצועי שלו ושכלול מיומנות והמקצועית.
 • הגרפולוג ינקוט זהירות ואחריות בהסקת מסקנותיו ובפרסומן.
 • הגרפולוג יפעל בצורה אתית ויעודד גישה זו אצל תלמידים, מודרכים ועמיתים.
 • הגרפולוג יעשה ככל יכולתו להימנע מגרימת נזק ללקוחותיו. כאשר פגיעה מהווה חלק הכרחי מחוות הדעת הגרפולוגית, ואי אפשר למנעה, יפעל הגרפולוג לצמצמה ככל האפשר.

יושרה:

הגרפולוג ינהג ביושר, בכנות, בהגינות ובכבוד הזולת. הוא ידווח אמת ויימנע מהולכת שולל ומהטעיה בכל הצגת מידע הנוגע לעבודתו.

אחריות חברתית:

הגרפולוג יגלה אחריות אישית לכבודו של המקצוע, לכבודה של הקהילה המקצועית לה הוא שייך ולסולידריות בתוכה. הוא יעשה זאת תוך מחויבות לקוד האתיקה.

ניגוד אינטרסים:

 • הגרפולוג יעשה ככל יכולתו להימנע מניגוד אינטרסים, כגון חוות דעת על מכר לשם קבלה לתפקיד או עבודה וכו'.
 • כאשר הלקוח הנו צד ג', על הגרפולוג לעשות כמיטב יכולתו למזער את הנזק האפשרי העלול להיגרם לכותב.

יישום כללי האתיקה

 • הגרפולוג יכיר את כללי האתיקה, יפעל להפצתם במסגרת תפקידו, יעקוב אחרי שינויים ועדכונים שלהם ויפעל על פיהם בכל תחומי עבודתו המקצועית.
 • הגרפולוג ימנע מכל התנהגות או פעולה שאינן עולות בקנה אחד עם הקוד האתי של הגרפולוגים ועלולות לפגוע בכבוד המקצוע, בלקוחותיו ובו.
 • הגרפולוג כפוף לחוקי המדינה. במקרה של סתירה בין החוק לבין הקוד האתי יציית הגרפולוג לחוק, תוך שאיפה למזעור הנזק העלול להיגרם ממצב זה.
 • כאשר גרפולוג אינו בטוח האם מצב מסוים או פעולה מסוימת יפרו את כללי האתיקה הללו, עליו להתייעץ עם ועדת האתיקה של האלג"מ כדי לבחור תגובה הולמת.
 • הגרפולוגים ישתפו פעולה עם הליכי ועדת האתיקה וייענו לכל פניותיה. חוסר שיתוף פעולה מהווה הפרה אתית.

מקצועיות

 מיומנות מקצועית:

הגרפולוג ייתן ייעוץ או אבחון בתחום התמחותו בלבד.

הגרפולוג לא יחרוג לתחומים מקצועיים אחרים שלא הוסמך בהם.

הגרפולוג החסר את המיומנות הספציפית הנדרשת ללקוח, יפנה את הלקוח לאיש המקצוע המתאים.

העברת מידע:

המידע על הכותב הניתן ללקוח צד ג' יוגבל לשאלות הרלבנטיות ולא מעבר להן.

תעודות הכשרה מקצועית

הגרפולוג יציג תעודות המעידות על הכשרתו ושייכותו לאלג"מ, על פי דרישה.

ניתוח כתב יד מקורי

הגרפולוג יעשה כל מאמץ לנתח כתב יד מקורי, במידה והדבר אינו אפשרי יציין הגרפולוג את מגבלות בדיקתו וממצאיו בכתב ובחוות הדעת.

בדיקה האם יש לקויות למידה

הגרפולוג יעשה כמיטב יכולתו לברר באם קיימות הפרעות כגון: לקות למידה, מצב בריאות לא תקין , ותנאי כתיבה לא מתאימים,  אשר עלולים להשפיע על כתב ידו של הכותב ולשבש אותו.

 במידה ויאתר הגרפולוג הפרעה שכזאת, ובכל זאת ימצא לנכון לערוך ניתוח גרפולוגי וייתן חוות דעת, עליו להבהיר לפונה הכותב או צד ג, את מגבלות הניתוח הגרפולוגי במקרה הנדון. את מסקנותיו הוא ינסח במידה מרבית של זהירות ויציין במפורש את הסתייגותו מתקפות חוות הדעת.

 

שמירה על מהימנות המקצוע

הגרפולוג לא יכין ולא ינחה אנשים אחרים לקראת אבחון גרפולוגי וזאת על-מנת למנוע פגיעה בתקפותה של הבדיקה הגרפולוגית.

סודיות ופרטיות

 • הגרפולוג חייב בשמירת כללי הסודיות על כל מידע על לקוח שהגיע אליו תוך כדי עבודתו. עליו לשמור על סודיות הכותב ולהגן על פרטיותו וכבודו.
 • העברת מידע ללקוח צד ג' מחייבת קבלת הסכמה מן הכותב. על הגרפולוג להזהיר את לקוח צד ג', לבל יעשה שימוש לרעה במידע אשר מועבר אליו.
 • מידע על מועמד לתפקיד יינתן רק בגבולות התאמתו התפקודית ולא מעבר לזה.
 • הגרפולוג רשאי למסור מידע לגורם מקצועי מוסמך המטפל בכותב כגון: רופא, פסיכיאטר, מטפל, או מוסד פסיכיאטרי, אשר התחייב לשמור על סודיות המידע. הדבר ייעשה במקרה שנבצר מהכותב לתת את הסכמתו לשחרור המידע מסיבות נפשיות או בריאותיות.
 • הגרפולוג ימסור לפרסום באמצעי התקשורת חוות דעת גרפולוגית, רק לאחר שהכותב נתן הסכמתו לכך. פרסום חוות דעת על נפטרים באמצעי התקשורת, בסמוך לפטירתם, יתבצע בהסכמת קרובי משפחה מדרגה ראשונה, בהתחשבות בשמירה על צנעת הפרט.
 • בפרסום שנעשה בפורום מקצועי, למטרות מדעיות או לימודיות, ניתן להציג דוגמאות כתב גם ללא הסכמת הכותב, בתנאי שהגרפולוג יעשה כל מאמץ, גם במקרים אלו, לשמור על צנעת הפרט וכבודו של הכותב.
 • הגרפולוג יימנע מהעברת אינפורמציה לגורם לא מורשה ומשימוש לרעה באינפורמציה שהגיעה אליו דרך ניתוח כתב היד.

הסכמה לבדיקה גרפולוגית

 • גרפולוג ימסור חוות דעת גרפולוגית רק למי שנתן את הסכמתו לכך בכתב או בעל- פה, להוציא את המקרים המצוינים בסעיף שלהלן.
 • הגרפולוג לא יעביר חוות דעת על הכותב שלא בהסכמתו, פרט למקרים יוצאי דופן והם:
 • נשקפת סכנה לכותב עצמו, על פי שקול דעתו.
 • הכותב עלול להוות גורם סיכון לאחרים.
 • הכותב הוא ילד עד גיל 12 ובמקרים יוצאי דופן עד גיל 15.
 • כאשר הבדיקה הגרפולוגית נעשית לילדים שהוריהם נמצאים בסכסוך, בתהליכי פירוד או בגירושין, יש לקבל מראש את הסכמת שני ההורים לבצוע הבדיקה.

יחסים בין חברי האגודה

 • חברי האגודה יגלו יחס סולידרי וקולגיאלי כלפי חבריהם למקצוע, ישתפו אתם פעולה בתחום המקצועי .
 • חברי האגודה ידאגו לכך שבמגעיהם עם בעלי מקצועות אחרים ייווצרו יחסי הבנה וכבוד הדדי ובמידת הצורך, גם שתוף פעולה.
 • חברי האגודה יימנעו מהבעת דעה על רמת האבחון והייעוץ של חבר אחר באלג"מ, בצורה הפוגעת בכבודו.
 • חברי האגודה יימנעו מפגיעה  בשמו הטוב של המקצוע ובשמה הטובשל האגודה.

יחסים בין מורים ותלמידים

 • מורים מחויבים בפני תלמידיהם ללמד בהתאם לתכנית הלמודים ובהתאם לדרישות האלג"מ.

 • מורים חייבים ליידע את תלמידיהם בכתב ומראש, על דרישות האגודה לחברות.

פרסום

 • נושאי תפקידים באלג"מ לא יפרסמו זאת בפרסום האישי-עסקי שלהם,  כגון כרטיסי ביקור ובאינטרנט.  נושאי תפקיד באגודה רשאים לציין עובדה זו בפרסומים מקצועיים.
 • גרפולוג רשאי למסור לארגונים ולמוסדות מידע על שירותים הניתנים על ידו, שיכלול פרטים על מהות השירות ועל עובדת היותו חבר באלג"מ ו/או באגודות אחרות לגרפולוגיה, תוך שמירה על קולגיאליות.
 • חבר מן המניין באלג"מ רשאי לפרסם עצמו כ"גרפולוג מוסמך".

בירורים ותלונות

 • פניה ישירה לוועדת האתיקה תיענה רק אם המתלונן הסביר את סיבת הימנעותו מבירור מוקדם עם המבוקר.
 • חבר שנפגע אישית על ידי חבר אחר יכול להביא את עניינו ישירות לוועדת האתיקה.
 • בירורים ותלונות על חריגה מתקנות האתיקה המקצועית של האלג"מ יתבררו בוועדת האתיקה.
 • לאחר בדיקת התלונה על התנהגותו של חבר האלג"מ ולאחר שהועדה הגיעה למסקנה שאכן נעשתה עבירה על תקנון האתיקה, תנקוט הועדה באמצעים הבאים:
 • מכתב נזיפה.
 • הרחקה מחברות באגודה למשך שלושה חודשים.
 • הרחקה לצמיתות מחברות באגודה.
 • הטלת קנס כספי.
 • ועדת האתיקה תפרסם החלטותיה לידיעת כל חברי האגודה על פי שיקול דעתה.
 • הגרפולוג לא יפרסם את עצמו כחבר וכמוסמך האלג"מ במסמכים ובפרסומים הקשורים בפעילויות אלו.

הערה:

בניסוח קוד האתיקה החדש הושקע מאמץ לשמור על ההנחיות המפורטות בקוד האתיקה הישן. נעשו עריכה חדשה, פירוט והרחבה.

קוד האתיקה הנוכחי נשען על קוד האתיקה החדש של הסתדרות הפסיכולוגים ועל קודי אתיקה של אגודות גרפולוגיות בעולם.